Regulamin

I. Informacje wstępne

1. Spotkania translatorskie Gorajec 2019 (dalej: Spotkania) to wydarzenie  skierowane do tłumaczy literatury z Europy Środkowej i Wschodniej: Republiki Litewskiej, Rzeczpospolitej Polski, Ukrainy, Republiki Słowackiej, Węgier, Republiki Czeskiej i Republiki Serbii.

2. Organizatorem Spotkań jest Stowarzyszenie Animacji Kultury Pogranicza „Folkowisko”.

3. Partnerami organizacji Spotkań są organizacje:  Vlna (Słowacja), Tiszatáj Alapítvány (Węgry) i Česká asociace ukrajinistů (Czechy).

4. Spotkania odbywają się w ramach projektu “Literary Meetups “Points of no boundaries” finansowanego ze środków Funduszu Wyszehradzkiego.

II. Zasady uczestnictwa.

1. Uczestnikami mogą zostać osoby z doświadczeniem w tłumaczeniu utworów literackich z języków krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Uczestnicy powinni znać język polski.

2. Planujemy zakwalifikowanie wyznaczonej liczby osób z następujących krajów: Polska: 6 osób, Ukraina, Czechy, Litwa, Słowacja, Węgry, Serbia: po 2 osoby.  Decyduje miejsce aktualnego zamieszkania. W razie braku zgłoszeń, bądź ich niewystarczającego poziomu, komisja może zdecydować o innym podziale miejsc.

3. Zgłoszenie udziału w konkursie odbywa się poprzez przesłanie prawidłowo wypełnionego elektronicznego Formularza zgłoszeniowego zawierającego odpowiedzi na pytania wskazane przez Organizatora. Treść formularza dostępna jest pod linkiem:
http://folkowisko.gorajec.info/zglos-sie-na-spotkania-translatorskie-gorajec-2019/

4.Formularz może być wypełniony w języku polskim, angielskim, serbskim, czeskim, słowackim, węgierskim, litewskim, rosyjskim bądź ukraińskim.

5. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych

III. Przebieg konkursu

1. Etap zgłoszeń trwa do 25 kwietnia 2019.

2. 18 uczestników spotkania zostanie wybranych spośród osób które prześlą zgłoszenia. Wyboru dokona Komisja Konkursowa Stowarzyszenia Folkowisko, złożoną z osób wysuniętych przez Zarząd Stowarzyszenia oraz Partnerów projektu. Komisja Konkursowa najpóźniej do 15 maja 2019 umieści na stronie internetowej www.folkowisko.gorajec.info listę zakwalifikowanych uczestników.

3. Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają

  • możliwość udziału w sześciodniowych Spotkaniach (25-30 czerwca), podczas których odbędą się warsztaty tłumaczeniowe, dyskusje panelowe na tematy literackie i translatorskie oraz spotkania z gośćmi specjalnymi,  
  • zakwaterowanie i wyżywienie na okres od 24 czerwca godz. 18:00 do 30 czerwca godz. 15:00.

4. Uczestnicy spotkań są zobowiązani:

  • oddania tłumaczeń 4 utworów poetyckich bądź opowiadania/tekstu prozatorskiego objętości minimum 4000 znaków w terminie wyznaczonym przez Organizatora.

IV. Informacje końcowe

  1. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu. Uczestnicy, którzy dokonali zgłoszenia przed terminem zmiany Regulaminu, zostaną poinformowani o wprowadzonych zmianach za pomocą poczty elektronicznej. W wypadku braku akceptacji dla wprowadzonych zmian, zachowają możliwość wycofania swojego zgłoszenia.