Regulamin Stypendium 2016

Regulamin Stypendium im. Mirosława Piotrowskiego 2016

 

Niniejszy regulamin określa procedury i zasady przyznawania stypendiów w programie stypendialnym „Stypendium im. Mirosława Piotrowskiego”, którego celem jest finansowe wsparcie młodzieży z miejscowości Grodysławice

I. ZASADY OGÓLNE

 1. Stowarzyszenie Animacji Kultury Pogranicza Folkowisko w ramach działalności statutowej środki zebrane w ramach zbiórki publicznej na Memoriale im. Mirosława Piotrowskiego w Gorajcu przeznaczy na Stypendium im. Mirosława Piotrowskiego.

 2. Stypendium zostanie przeznaczone dla osób mieszkających we wsi Grodysławice, które w momencie ubiegania się nie przekroczyły 18 lat i są w trakcie nauki szkolnej.

 3. Stypendium zostanie przyznane uczniom, którzy wykazują się szczególną aktywnością w jednej z dziedzin takich jak: fotografia, twórczość artystyczna, historia, zainteresowanie regionem.

 

II. PROCEDURA POSTĘPOWANIA

 1. Stowarzyszenie AKP Folkowisko ma obowiązek ogłoszenia publicznie możliwości ubiegania się o stypendium.

 2. Regulamin Stypendium zostanie udostępniony na stronie internetowej Stowarzyszenia (www.folkowisko.gorajec.info) oraz w pokoju nauczycielskim Szkoły Podstawowej w Grodysławicach do wglądu zainteresowanych.

 3. Wniosek o przyznanie stypendium stanowi Załącznik 1 do niniejszego regulaminu.

 4. Wniosek o przyznanie stypendium należy złożyć w pokoju nauczycielskim Szkoły Podstawowej w Grodysławicach do 5 czerwca 2016 r.

 5. Komisja Stypendialna będzie złożona z osób wskazanych przez Zarząd Stowarzyszenia Folkowisko.

 6. Komisja Stypendialna przeprowadzi obrady nie później niż 10 czerwca 2016 r.

 7. Spośród osób, które złożą wnioski, Komisja Stypendialna podejmie decyzję o przyznaniu stypendium jednej osobie, która w opinii komisji najpełniej spełnia wymagania wymienione w punkcie I.3. niniejszego regulaminu.

 8. Zarząd na podstawie decyzji Komisji Stypendialnej podpisuje umowę ze stypendystą i wypłaca stypendium nie później niż do 31 czerwca 2016 r.

 9. Stypendium w wysokości 600 złotych zostanie wypłacone jednorazowo na konto wskazane przez stypendystę w umowie.

 

III. Informacje końcowe

 

 1. Ostateczna interpretacja regulaminu zależy od Stowarzyszenia Folkowisko.
 2. Zarząd Stowarzyszenia może wnosić zmiany do regulaminu.