REGULAMIN KONKURSU
NOWE ŹRÓDŁA — Przegląd Zespołów Muzycznych im. Rafała Potockiego

Nowe Źródła – to przegląd zespołów organizowany przez Stowarzyszenie Animacji Kultury Pogranicza Folkowisko we współpracy z Polskim Radiem Rzeszów. W ramach Przeglądu zostanie zorganizowany ogólnopolski konkurs, którego zwycięzcy zaprezentują się na Głównej scenie Festiwalu Kultury Pogranicza Folkowisko.
Konkurs jest skierowany do artystów solowych jak i zespołów muzycznych (zwanych dalej Uczestnikami) poszukujących natchnień w muzyce tradycyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki pogranicza. Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać linki do amatorsko nagranego filmiku lub materiału dźwiękowego, prezentującego utwory wykonywane przez Uczestników. Organizatorzy nie wymagają profesjonalnego nagrania, by nie dyskwalifikować osób, które nie mają możliwości ich realizacji.
Ze zgłoszeń Komisja Kwalifikacyjna wybierze 6 finalistów, którzy zaprezentują swój program artystyczny w formie koncertów radiowych.
Realizacja koncertów odbywać się będzie we współpracy z Radiem Rzeszów, które udostępni przestrzeń do wykonania programu muzycznego w dniach 17, 24 i 31 maja oraz 7,14 i 21 czerwca.

Nagrody

Nagrodą w Przeglądzie Nowe Źródła będzie występ na scenie głównej podczas Festiwalu Folkowisko.

Warunki uczestnictwa

 1. Konkurs ma charakter otwarty.
 2. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.
 3. Do udziału w Przeglądzie dopuszczone zostaną zespoły i soliści wykonujący muzykę czerpiącą ze źródeł kultury tradycyjnej, niezależnie od wykonywanego stylu muzycznego.
 4. Program prezentowany przez Uczestników jest dowolny.
 5. Opłata za wynagrodzenie ZAiKS leży po stronie Uczestnika. Uczestnik jest zobowiązany do zgłoszenia listy utworów zarejestrowanych w ZAiKS lub złożenia oświadczenia dotyczącego utworów autorskich, które nie występują w rejestrze ZAiKS.
 6. Każdy z zespołów musi wyrazić zgodę na:
  – wykorzystanie wizerunku, imienia, nazwiska, nazwy zespołu, pseudonimu artystycznego oraz nadesłanych materiałów muzycznych w celach promocyjnych, informacyjnych oraz archiwalnych Organizatorów,
  – rejestrację audio i video koncertu,
  – zamieszczenie materiałów w całości lub dowolnych jego fragmentów na stronach internetowych Organizatorów,
  – przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia konkursu.
 7. Organizatorzy zapewniają zakwalifikowanym Uczestnikom aparaturę nagłośnieniową, mikrofony oraz oświetlenie estradowe. Scena, którą dysponuje Radio Rzeszów, ma wymiary 4,5 × 7 m i jest wyposażona w fortepian. Pozostały sprzęt Uczestnicy zabezpieczają sobie we własnym zakresie.
 8. Organizatorzy mają prawo do przerwania koncertu zespołu, jeżeli zachowanie jego wykonawców przed lub w trakcie występu wskazywać będzie na stan nietrzeźwości, lub odurzenia.
 9. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania na scenie i poza nią ogólnie przyjętych zasad dobrych obyczajów oraz unikania wypowiedzi lub gestów mogących wywołać zbiorową dezaprobatę, lub niepokój publiczności. Za ewentualne nieodpowiednie zachowanie odpowiadać będą sami Uczestnicy.
 10. Nowe Źródła i jego Uczestnicy reklamowani będą za pomocą informacji publikowanych w prasie, radio, Internecie, m.in. profile FB: Festiwal Folkwisko, Stowarzyszenie Folkowisko, Polskie Radio Rzeszów.
 11. Za występ w ramach Przeglądu Uczestnikom nie przysługuje honorarium. Organizatorzy nie refundują też kosztów, jakie Uczestnicy ponieśli w związku z występem.
 12. Zwycięzcy Konkursu (tylko członkowie zespołów) otrzymają od Organizatora bezpłatne zaproszenia (odpowiednik karnetów, po jednym dla każdego członka zespołu) na Festiwal Folkowisko 2024.

Przegląd składa się z 3 etapów

Etap I — Zgłoszenia zespołów za pomocą formularza.
1. Uczestnicy zgłaszają chęć udziału w konkursie poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego — PRZEJDŹ DO FORMULARZA
2. Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest możliwe w terminie 05.04.2024 – 25.04.2024.

Etap II — Wyłonienie finalistów i przegląd ich twórczości na antenie Radia Rzeszów.
1. Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Organizatorów wybierze spośród nadesłanych zgłoszeń 6 zespołów, które wystąpią w Przeglądzie.
2. Wyniki obrad komisji kwalifikacyjnej ogłoszone zostaną najpóźniej 05.05.2024, do przeglądu Nowe Źródła zakwalifikowane zostanie 6 zespołów.
3. Decyzje komisji kwalifikacyjnej są nieodwołalne.
4. Zakwalifikowani Uczestnicy zaprezentują swoją twórczość na antenie Radia Rzeszów w terminach ustalonych z Organizatorami konkursu (17, 24 i 31 maja oraz 7,14 i 21 czerwca 2024 r.)
5. Występ wykonawcy podczas koncertu powinien trwać min. 50 minut, o ile organizatorzy nie postanowią inaczej.
6. Ponadto zakwalifikowane zespoły są zobowiązane do nagrania krótkiego dżingla i przekazania go wraz z prawami do Radia Rzeszów.

Etap III — Wyłonienie Zwycięzców i prezentacja na głównej scenie podczas Festiwalu Folkowisko.
1. Koncerty Nowe Źródło oceniać będzie Komisja Konkursowa oraz publiczność w Internecie. Zwycięzcy zostaną wyłonieni w wyniku obrad Komisji  Konkursowej oraz w drodze głosowania internetowego Publiczności. Zostaną przyznane dwie Nagrody: nagroda Komisji Konkursowej oraz nagroda Publiczności.
2. Ogłoszenie wyników nastąpi 30 czerwca 2024 r.
3. Zespoły zwycięskie zostaną poinformowane drogą e-mail lub telefonicznie. W terminie do dnia 01.07.2024 r. Każdy z zespołów zwycięskich zobowiązany jest potwierdzić oficjalnie swój udział w koncercie finałowym w formie informacji przesłanej drogą elektroniczną na adres stowarzyszeniefolkowisko@gmail.com w terminie do 2 dni od dnia otrzymania powiadomienia o zakwalifikowaniu się do finału Nowych Źródeł. W przypadku braku takiej informacji w ustalonym terminie zespół ten traci możliwość udziału w Festiwalu Folkowisko.
4. Finałowa prezentacja będzie miała miejsce na Festiwalu Folkowisko w dniach 12-13 lipca 2024 w Gorajcu w godzinach ustalonych przez Organizatorów.