Statut wg redakcji przyjętej przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Walne Stowarzyszenia dnia 10.03.2022
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Stowarzyszenie Animacji Kultury Pogranicza „Folkowisko”, zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U z 2001r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Gorajec.
 4. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Gorajca i województwa podkarpackiego.
 5. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 6. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
 7. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 8. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.
 9. Działalność stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków.
 10. Osobom wchodzącym w skład poszczególnych organów Stowarzyszenia przysługuje prawo do zwrotu uzasadnionych wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem zadań statutowych.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA

 1. Celem Stowarzyszenia jest:

a) organizowanie i prowadzenie działalności charytatywnej, kulturalnej, edukacyjnej i sportowej,

b) ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

c) ochrona dziedzictwa przyrodniczego,

d) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

e) działalność wspierająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

f) działalność na rzecz mniejszości narodowych,

g) działalność na rzecz rozwoju turystyki,

h) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,

i) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji.

j) niesienie pomocy humanitarnej i rozwojowej, dobroczynnej, społecznie użytecznej i oświatowej oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

a) organizowanie wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych i sportowych,

b) promocję i organizację wolontariatu,

c) opiekę nad zabytkami,

d) wydawanie książek, czasopism, broszur oraz materiałów promocyjnych związanych z celami Stowarzyszenia,

e) współpracę z administracją rządową, samorządami, organizacjami pozarządowymi, sektorem gospodarczym oraz środkami masowego przekazu.

f) badanie i gromadzenie informacji o potrzebach pomocy,

g) pozyskiwanie, przewóz i dystrybucję środków pomocy,

h) tworzenie i wspieranie placówek pomocy,

i) tworzenie stałych i czasowych misji pomocy,

j) prowadzenie edukacji humanitarnej i rozwojowej.

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

 1. Stowarzyszenie posiada członków:

a) zwyczajnych,
b) wspierających.

2. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która:

a) złoży pisemną deklarację członkowską

b) jest obywatelem polskim bądź cudzoziemcem

c) posiada pełną zdolność do czynności prawnych

d) nie toczy się przeciw niej postępowanie karne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie.

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna, która:

a) złoży pisemną deklarację członkowską,
b) deklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

5. Przyjęcia nowych członków zwyczajnych oraz członków wspierających dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

6. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a) biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) uczestnictwa z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu Członków,
c) zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia,
d) korzystania z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi.

7. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) regularnego opłacania składek członkowskich,
c) przestrzegania statutu i uchwał Stowarzyszenia.

8. Członkowie wspierający mają prawo uczestnictwa poprzez przedstawiciela z głosem doradczym w Walnym Zgromadzeniu Członków

9. Członkowie wspierający mają obowiązek przestrzegania statutu i uchwał Stowarzyszenia

10. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd:
– z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres przekraczający dwanaście miesięcy,
– z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
– ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.

– ze względu na utratę praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

– ze względu na śmierć członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

11. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków złożone w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

 1. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna

 1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
 2. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 3. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne
 4. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości członków na 2 tygodnie przed terminem rozpoczęcia obrad.
 5. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd:
  a) z jego inicjatywy,
  b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  c) pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 6. Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku określonego w ust. 6 lit. b, c.
 7. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może być zwołane w każdej sprawie, którą wnioskodawca uzna za ważną dla Stowarzyszenia.
 8. Wniosek, o którym mowa w ust. 6, powinien zawierać propozycje terminu, miejsca oraz porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków nadzwyczajnego.
 9. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,b) z głosem doradczym – członkowie wspierający.

11. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należą:
a) określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalanie zmian statutu,
c) wybór i odwoływanie Zarządu, Prezesa oraz Komisji Rewizyjnej i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności władz Stowarzyszenia,
f) uchwalanie wysokości składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia,
g) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
h) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
i) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
j) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

 1. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia.
 2. Zarząd składa się z od 3 do 5 członków w tym Prezesa, wybieranych na 2-letnią kadencję przez Walne Zgromadzenie Członków.
 3. Zebrania Zarządu odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące.
 4. Do kompetencji Zarządu należą:

a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia
e) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
f) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
h) przyjmowanie i skreślanie członków,
i) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,
j) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego, wybieranych na 2-letnią kadencję przez Walne Zgromadzenie Członków
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 4. a) kontrolowanie działalności Zarządu,
 5. b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
 6. c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
 7. d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
 8. e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
 9. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

 1. Majątek Stowarzyszenia obejmuje ruchomości, nieruchomości, fundusze oraz prawa niematerialne, otrzymane lub nabyte na własność lub do korzystania.
 2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:
  a) składek członkowskich,
  b) dochodów z majątku Stowarzyszenia,
  c) darowizn, spadków, zapisów,
  d) subwencji i dotacji,
  e) zbiórek publicznych.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 5. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub jeden członek zarządu i pełnomocnik powołany przez Zarząd.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (dwóch trzecich), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.