Regulamin konkursu „Wszystkie Baby Świata”

Konkurs odbywa się w ramach projektu Stowarzyszenia Folkowisko – Kultura jest Babą. Jest to projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

 1. Tematem konkursu jest wizerunek kobiet ze wsi w kontekście życia, pracy i wartości.
 2. Zasady uczestnictwa

2.1 Udział w konkursie mogą wziąć osoby pełnoletnie

2.2 Każdy z uczestników konkursu powinien być osobą połączoną w sieci facebook ze stroną Kultura jest Babą (tzn. „polubić” stronę www.facebook.com/Kulturajestbaba)

2.3. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Stowarzyszenia Animacji Kultury Pogranicza „Folkowisko”.

2.4. Uczestnik konkursu ma możliwość przedstawienia do trzech prac konkursowych.

2.5. Prace powinny mają zostać przesłane na adres folko.foto@gmail.com

2.6. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace autorskie

2.7. Zdjęcia muszą nawiązywać do tematyki konkursu

2.8. O przyjęciu prac decyduje data wpłynięcia zgłoszenia.

2.9. Zdjęcia muszą spełniać następujące parametry: rozmiar minimum 29,7 cm x 21 cm (3508 x 2400 px), format JPG lub TIFF, rozdzielczość 300 dpi. Dopuszczalna jest ingerencja lokalna i globalna w zdjęcie. Niedopuszczalne jest przesyłanie fotomontaży, rozumianych jako łączenie elementów kilku zdjęć w jedno.

2.10 Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 02.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883).

2.11 Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z uznaniem przez uczestnika, że posiada on prawa do umieszczania na witrynie fotografii osób oraz przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom konkursu. W wypadku naruszenia praw autorskich, majątkowych, bądź związanych z ochroną wizerunku osób trzecich, uczestnik konkursu ponosi całkowitą odpowiedzialność karną i finansową za popełniony czyn i zobowiązuje się do zadośćuczynienia żądaniom strony pokrzywdzonej.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do niekomercyjnego, nieodpłatnego wykorzystania zdjęć nadesłanych ma konkurs w ramach wystawy „Wszystkie Baby Świata”, na profilu sieci facebook „Kultura jest Babą” oraz w materiałach postpromocyjnych projektu „Kultura jest Babą” z zachowaniem praw autorskich.

4. Przebieg konkursu

4.1. Początek konkursu przypada na dzień 26 kwietnia 2014.

4.2. Termin nadsyłania zdjęć mija 10 czerwca 2014 roku. Termin może zostać przedłużony przez organizatora.

4.3. Konkurs o nagrodę główną

 • Zdjęcia zaakceptowane przez organizatora (spełniające warunki techniczne oraz wpisujące się w temat) zostaną przedstawione komisji oceniającej, która wybierze zdjęcia wyróżnione oraz nagrodzone
 • Werdykt komisji oceniającej zostanie ogłoszony na profilu facebook 1 lipca 2014 roku.
 • Wyróżnienia – 15 wyróżnionych zdjęć zostanie włączonych do wystawy. Autorzy otrzymają tytuł laureata konkursu.
 • Nagroda główna (nagroda rzeczowa warta 400 złotych oraz nagroda książkowa) zostanie przyznana zdjęciu najwyżej ocenionemu przez komisję
 • II nagroda główna (nagroda rzeczowa warta 200 złotych oraz nagroda książkowa) zostanie przyznana zdjęciu, które zostanie ocenione przez komisję jako drugie w kolejności.

4.4. Konkurs publiczności

 • Zdjęcia zaakceptowane przez organizatora (spełniające warunki techniczne oraz wpisujące się w temat) zostaną opublikowane w sieci społecznościowej facebook na profilu www.facebook.com/Kulturajestbaba.)
 • Wszystkie zdjęcia publikowane są jednocześnie, w jednym albumie.
 • Głosowanie w konkursie na nagrodę publiczności startuje 16 czerwca 2014 roku, dobiega końca 1 lipca 2014 roku.
 • Autorowi zdjęcia, które w momencie zakończenia konkursu otrzyma najwięcej „polubień” zostanie przyznana nagroda publiczności (nagroda rzeczowa warta 200 złotych oraz nagroda książkowa).

5. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.