Regulamin Stypendium im. Mirosława Piotrowskiego 2017

Niniejszy regulamin określa procedury i zasady przyznawania stypendiów w programie stypendialnym „Stypendium im. Mirosława Piotrowskiego”, którego celem jest finansowe wsparcie młodzieży z  miejscowości Grodysławice

 1. ZASADY OGÓLNE
 2. Stowarzyszenie Animacji Kultury Pogranicza Folkowisko w ramach działalności statutowej środki zebrane w ramach zbiórki publicznej na Memoriale im. Mirosława Piotrowskiego w Gorajcu przeznaczy na Stypendium im. Mirosława Piotrowskiego.
 3. Stypendium zostanie przeznaczone dla osób mieszkających w gminie Cieszanów, które w momencie ubiegania się są w trakcie nauki szkolnej w szkołach podstawowych bądź gimnazjalnych.
 4. Stypendium zostanie przyznane uczniom, którzy wykazują się szczególną aktywnością w jednej z dziedzin takich jak: fotografia, twórczość artystyczna, historia, zainteresowanie regionem.

 

 1. PROCEDURA POSTĘPOWANIA

 

 1. Stowarzyszenie AKP Folkowisko ma obowiązek ogłoszenia publicznie możliwości ubiegania się o stypendium.
 2. Regulamin Stypendium zostanie udostępniony na stronie internetowej Stowarzyszenia (folkowisko.gorajec.info) oraz w pokoju nauczycielskim Zespołu Szkół Publicznych w Cieszanowie, Miejskiej Bibliotece w Cieszanowie, Filii MBP w Dachnowie, Filii MBP w Nowym Siole, Filii MBP w Starym Lublińcu do wglądu zainteresowanych.
 3. Wniosek o przyznanie stypendium stanowi Załącznik 1 do niniejszego regulaminu.
 4. Wniosek o przyznanie stypendium należy złożyć w jednym z poniżej wymienionych miejsc: pokój nauczycielskimZespołu Szkół Publicznych w Cieszanowie, Miejska Biblioteka w Cieszanowie, Filia MBP w Dachnowie, Filia MBP w Nowym Siole do 30 października 2017 r.
 5. Komisja Stypendialna będzie złożona z osób wskazanych przez Zarząd Stowarzyszenia Folkowisko.
 6. Komisja Stypendialna przeprowadzi obrady nie później niż 10 listopada 2017 r.
 7. Spośród osób, które złożą wnioski, Komisja Stypendialna podejmie decyzję o przyznaniu stypendium jednej osobie, która w opinii komisji najpełniej spełnia wymagania wymienione w punkcie I.3. niniejszego regulaminu.
 8. Zarząd na podstawie decyzji Komisji Stypendialnej podpisuje umowę ze stypendystą i wypłaca stypendium nie później niż do 30 listopada 2017 r.
 9. Stypendium w wysokości 700 złotych zostanie wypłacone jednorazowo na konto wskazane przez stypendystę w umowie.

III. Informacje końcowe

 1. Ostateczna interpretacja regulaminu zależy od Stowarzyszenia Folkowisko.
 2. Zarząd Stowarzyszenia może wnosić zmiany do regulaminu.