Regulamin

I. Informacje wstępne

1. Spotkania translatorskie Gorajec 2019 (dalej: Spotkania) to wydarzenie  skierowane do tłumaczy literatury z Europy Środkowej i Wschodniej: Republiki Litewskiej, Rzeczpospolitej Polski, Ukrainy, Republiki Słowackiej, Węgier, Republiki Czeskiej i Republiki Serbii.

2. Organizatorem Spotkań jest Stowarzyszenie Animacji Kultury Pogranicza „Folkowisko”.

3. Partnerami organizacji Spotkań są organizacje:  Vlna (Słowacja), Tiszatáj Alapítvány (Węgry) i Česká asociace ukrajinistů (Czechy).

4. Spotkania odbywają się w ramach projektu “Literary Meetups “Points of no boundaries” finansowanego ze środków Funduszu Wyszehradzkiego.

II. Zasady uczestnictwa.

1. Uczestnikami mogą zostać osoby z doświadczeniem w tłumaczeniu utworów literackich z języków krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Uczestnicy powinni znać język polski.

2. Planujemy zakwalifikowanie wyznaczonej liczby osób z następujących krajów: Polska: 6 osób, Ukraina, Czechy, Litwa, Słowacja, Węgry, Serbia: po 2 osoby.  Decyduje miejsce aktualnego zamieszkania. W razie braku zgłoszeń, bądź ich niewystarczającego poziomu, komisja może zdecydować o innym podziale miejsc.

3. Zgłoszenie udziału w konkursie odbywa się poprzez przesłanie prawidłowo wypełnionego elektronicznego Formularza zgłoszeniowego zawierającego odpowiedzi na pytania wskazane przez Organizatora. Treść formularza dostępna jest pod linkiem:
https://folkowisko.gorajec.info/zglos-sie-na-spotkania-translatorskie-gorajec-2019/

4.Formularz może być wypełniony w języku polskim, angielskim, serbskim, czeskim, słowackim, węgierskim, litewskim, rosyjskim bądź ukraińskim.

5. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych

III. Przebieg konkursu

1. Etap zgłoszeń trwa do 5 maja 2019.*

2. 18 uczestników spotkania zostanie wybranych spośród osób które prześlą zgłoszenia. Wyboru dokona Komisja Konkursowa Stowarzyszenia Folkowisko, złożoną z osób wysuniętych przez Zarząd Stowarzyszenia oraz Partnerów projektu. Komisja Konkursowa najpóźniej do 15 maja 2019 umieści na stronie internetowej www.folkowisko.gorajec.info listę zakwalifikowanych uczestników.

3. Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają

  • możliwość udziału w sześciodniowych Spotkaniach (25-30 czerwca), podczas których odbędą się warsztaty tłumaczeniowe, dyskusje panelowe na tematy literackie i translatorskie oraz spotkania z gośćmi specjalnymi,  
  • zakwaterowanie i wyżywienie na okres od 24 czerwca godz. 18:00 do 30 czerwca godz. 15:00.

4. Uczestnicy spotkań są zobowiązani:

  • oddania tłumaczeń 4 utworów poetyckich bądź opowiadania/tekstu prozatorskiego objętości minimum 4000 znaków w terminie wyznaczonym przez Organizatora.

IV. Informacje końcowe

  1. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu. Uczestnicy, którzy dokonali zgłoszenia przed terminem zmiany Regulaminu, zostaną poinformowani o wprowadzonych zmianach za pomocą poczty elektronicznej. W wypadku braku akceptacji dla wprowadzonych zmian, zachowają możliwość wycofania swojego zgłoszenia

ZMIANY REGULAMINU: 25 kwietnia Organizator przyjął decyzję do zmianie brzmienia punktu III 1. Poprzednie brzmienie „Etap zgłoszeń trwa do 25 kwietnia 2019. „. Nowe brzmienie: ” Etap zgłoszeń trwa do 5 maja 2019. ”