Stowarzyszenie Folkowisko już w 2016 roku rozpoczęło pierwsze działania promujące drzeworyt płazowski. Grzegorz Ciećka, który w stowarzyszeniu ma pieczę nad działaniami regionalnymi, rozpoczął szeroką współpracę z różnymi organizacjami i ludźmi, mającą na celu reaktywację drzeworytnictwa w regionie lubaczowskim. Efektem tych wieloletnich prac było opracowanie wniosku do Krajowego rejestru dobrych praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego na działania reaktywacyjne i rozwojowe oparte o tradycję drzeworytu płazowskiego. Przeszedł on pozytywną ocenę merytoryczną w czerwcu i 11 lipca 2022 roku uzyskał podpis Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 2 sierpnia 2022 roku podczas konferencji „30 lat Pracowni Terenowej w Lublinie”, która miała miejsce w siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie oficjalnie ogłoszony został wpis związany z drzeworytem do rejestru. Grzegorz Ciećka, Józef Lewkowicz i Anna Serkis-Wojtowicz zostali depozytariuszami procesu reaktywacji drzeworytu płazowskiego. Stowarzyszenie Folkowisko jest współorganizatorem tej praktyki.

Nie jest to jedyna działalność z niematerialnym dziedzictwem nad którą pracuje wiceprezes stowarzyszenia. Praktycznie od początku istnienia stowarzyszenia duży nacisk kładziony jest na kamieniarkę bruśnieńską. Ta niezwykła sztuka ludowa regionu lubaczowskiego jest ciągle opracowywana i niedługo mamy nadzieję rozpocząć prace nad stworzeniem wniosku na krajową listę niematerialnego dziedzictwa dla kamieniarki.